Geoturizmus

Slovenská banská cesta a železná cesta je kultúrna geomontánna cesta spájajúca miesta bývalej ťažby rúd. hutníctva a spracovania ťažených rúd železa, medi, antimónu, ortuti a ďalších kovov. Na území dnešného Slovenska predstavovalo baníctvo a hutníctvo významné odvetvie, s takmer tisícročnou históriou ktoré znamenalo ekonomický prínos pre štátne formy na tomto území. Jeho technická a technologická úroveň bola vysoká, často boli majstrovstvo ľudí, napr. zvonolejárov, technológie, výrobné zariadenia a banícke školstvo na špici v európskom i celosvetovom meradle. Spomeňme iba tzv. slovenské pece, vysokú pec na drevené uhlie, na koks, použitie pušného prachu pri ťažení rúd v baníctve, hámorníctvo, mincovníctvo atď.

Jozef Kravec

KDE NÁS NÁJDETE

ŽELEZNÁ CESTA, Hlavná 88, 040 01 Košice