Orgány SŽC

predseda Predstavenstva:
doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.

členovia Predstavenstva:
JUDr. Valéria Flachbartová
doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.
Ing. Ján Kepič, PhD.
Mgr. Vladimír Škultéty

Tajomník:
Ing. Marta Mitrová

Členovia Dozornej rady:
prof. Ing. Juraj Schmiedl, DrSc.
Ing. Dagmar Lobodová
Mgr. Matej Smorada