SLOVENSKÁ ŽELEZNÁ CESTA

Slovenská železná cesta (skratka SŽC) je kultúrna trasa spájajúca miesta ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov. Je súčasťou Stredoeurópskej železnej cesty, jednej z kultúrnych trás registrovaných Európskym inštitútom kultúrnych trás so sídlom v Luxemburgu, čo je technický orgán Rady Európy. Organizačne ju zastrešuje občianske združenie „Slovenská železná cesta“ so sídlom v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, ktoré na projekte participuje. Slovenská železná cesta (SŽC) úzko spolupracuje so Slovenskou banskou cestou (SBC).

TRASY SLOVENSKEJ ŽELEZNEJ CESTY

Prícestné kríže na Horehroní

Prícestné kríže, známe ako „Božie muky“, sú symbolom náboženskej viery ľudu, materiálnym vyjadrením emócii a duchovného života. V minulosti sa zvykli stavať pri cestách na okraji obce. Slúžili ako modlitebné miesta pri vchádzaní, alebo vychádzaní z obce. Neskoršia výstavba v obciach je dôvodom, že väčšina krížov sa dnes nachádza v zastavanom prostredí.

Liatinové pamätníky

V nasledujúcom texte si ukážeme liatinové pomníky spojené s významnými osobnosťami, ktoré sa pričinili o rozvoj železohutníctva v 19. storočí. Uvedieme základné stredoslovenské centrá železohutníctva od 18. po 20. storočie, kde sa zachovali liatinové pamiatky.